Życiorys zawodowy Pana Piotra Kocmana

AdobeStock_196972371.jpeg

 1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

  imię i nazwisko: Piotr Kocman

  zajmowane stanowisko: Członek Zarządu

  inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:

  termin upływu kadencji: 13.11.2024 r.

 2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  Wykształcenie:

  1999-1991

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ATK) w Warszawie, kierunek psychologia;

  Doświadczenie zawodowe:

  1993 – 2000

  AFLOPA S.A. w Bielsku-Białej – zarządzanie Działem Sprzedaży filii hurtowni leków;

  2000 – 2004

  Apteki Polskie S.A. – zarządzanie Działem Rozwoju;

  2004 – 2008

  Wiceprezes Zarządu sieci aptek należących do GCF sp. z o.o.;

  2008 – 2013

  Wiceprezes i Prezesa Zarządu DOZ S.A.- właściciela sieci aptek Dbam o Zdrowie;

  2014 – 2015

  Farmacol S.A. - Dyrektor Sieci Detalicznej

  2015 – 2016

  Euro Apteka sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

  2017 – obecnie

  Prezes Zarządu Yeko S.A.

 3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

  Pan Piotr Kocman od 2016 r. jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Yeko S.A.- spółki zależnej od Onico S.A.

 4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

  Pan Piotr Kocman jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych:

  • Yeko S.A. – udziałowiec i Prezes Zarządu- nadal pełni funkcję i jest udziałowcem.

 5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

  Piotr Kocman w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

 6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

  W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Piotr Kocman pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

  Piotr Kocman nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Onico S.A z siedzibą w Warszawie, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

 8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

  Piotr Kocman nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;